වැඩිදුර කියවන්න
ශ්‍රවණාධාර සවි කිරීම

ශ්‍රවණාධාර දරුවන්ට ගැලපේ

ළමුන්ගේ ශ්‍රවණාධාර සවිකිරීම බෙහෙවින් වෙනස් ය ...

වැඩිදුර කියවන්න

වැඩිදුර කියවන්න
ශ්‍රවණාධාර සවි කිරීම

ශ්‍රවණාධාර සවිකිරීමේ ක්‍රියා පටිපාටිය සහ පියවර 11 ක්

ශ්‍රවණාධාර තෝරාගැනීමේදී, ඊට අමතරව ...

වැඩිදුර කියවන්න

වැඩිදුර කියවන්න
ශ්‍රවණාධාර සවි කිරීම

ශ්‍රවණාධාර කාර්ය සාධනය තෝරා ගැනීමේ ගැලපුම් මාර්ගෝපදේශය

ශ්‍රවණාධාරවල විද්‍යුත් ධ්වනි පරාමිතීන් අතර වාසි, සංඛ්‍යාතය ...

වැඩිදුර කියවන්න

වැඩිදුර කියවන්න
ශ්‍රවණාධාර සවි කිරීම

ශ්‍රවණාධාර බෙහෙත් වට්ටෝරු සූත්‍රය

3.5 ශ්‍රවණාධාර බෙහෙත් වට්ටෝරු සූත්‍රය රේඛීයව විස්තාරණය කිරීම සඳහා ...

වැඩිදුර කියවන්න

වැඩිදුර කියවන්න
ශ්‍රවණාධාර සවි කිරීම

ශ්‍රවණාධාර ආධාරක සත්‍ය කන් සම්බන්ධ කිරීමේ වෙනස පරීක්ෂණය

ශ්‍රවණාධාර සවිකිරීම සත්‍ය කණ සම්බන්ධ කිරීමේ වෙනස පරීක්ෂණය සාමාන්‍යයෙන් ...

වැඩිදුර කියවන්න

වැඩිදුර කියවන්න
ශ්‍රවණාධාර සවි කිරීම

සැබෑ කන් විශ්ලේෂණයට සවන්දීමේ ආධාරක

සත්‍ය කන් විශ්ලේෂණය සත්‍ය කන් විශ්ලේෂණය යනු ක්‍රියාවලියට යොමු වේ ...

වැඩිදුර කියවන්න