හමු කිසිවක්

ස්වාභව ධර්මයකි, නමුත් කිසිදු ප්රතිඵලයක් සොයා ගෙන ඇත. සමහරවිට සොයන්නාට ආශ්රිත පශ්චාත් සොයා ගැනීමට උදව් වනු ඇත.