වැඩිදුර කියවන්න
මාර්ගෝපදේශය භාවිතා කිරීම

ශ්‍රවණාධාර පහසු සත්කාර මාර්ගෝපදේශය

ශ්‍රවණාධාර යනු නිරවද්‍ය උපකරණ වේ. මූලික වශයෙන්, අපි නඩත්තු කිරීම නිර්දේශ කරමු ...

වැඩිදුර කියවන්න

වැඩිදුර කියවන්න
මාර්ගෝපදේශය භාවිතා කිරීම

ශ්‍රවණාධාර අනුවර්තනය කර පවත්වාගෙන යන්නේ කෙසේද?

When you first wear a hearing aid, there may...

වැඩිදුර කියවන්න

වැඩිදුර කියවන්න
මාර්ගෝපදේශය භාවිතා කිරීම

ශ්‍රවණාධාර සඳහා බැටරි

Hearing aids are becoming smaller and more powerful -...

වැඩිදුර කියවන්න

වැඩිදුර කියවන්න
මාර්ගෝපදේශය භාවිතා කිරීම

ශ්‍රවණාධාරයක් භාවිතා කිරීමේදී මා අවධානය යොමු කළ යුත්තේ කුමක් ද?

In the current social population, a lot of people...

වැඩිදුර කියවන්න

වැඩිදුර කියවන්න
මාර්ගෝපදේශය භාවිතා කිරීම

ඔබේ ශ්‍රවණාධාර සඳහා ගිම්හාන නඩත්තු උපදෙස්

Recently, some hearing aid users have come to the...

වැඩිදුර කියවන්න

දැනුම ඇසීම, මාර්ගෝපදේශය භාවිතා කිරීම

ගිම්හාන ශ්‍රවණාධාර නඩත්තු [ගිම්හාන ශ්‍රවණාධාර නඩත්තු කුසලතා]

summer Hearing aid Maintenance In summer, human sweat...

වැඩිදුර කියවන්න

වැඩිදුර කියවන්න
මාර්ගෝපදේශය භාවිතා කිරීම

ඉහළ ශ්‍රවණාධාරයක් පැළඳීම effective ලදායීද?

Is it effective to wear a top...

වැඩිදුර කියවන්න

වැඩිදුර කියවන්න
මාර්ගෝපදේශය භාවිතා කිරීම

වැසි වැටෙන විට ශ්‍රවණාධාරය පැළඳීම හානියක් වේද?

If you are wearing an umbrella on a rainy...

වැඩිදුර කියවන්න

වැඩිදුර කියවන්න
මාර්ගෝපදේශය භාවිතා කිරීම

ශ්‍රවණාධාර නඩත්තු කරන්නේ කෙසේද?

1, පිරිසිදු කිරීම සහ නඩත්තු කිරීම:

වැඩිදුර කියවන්න