අපි BSCI, ISO13485, ISO9001, C-TPAT, SQP, CVS HEALTH, ආදිය විගණනය සහ CE, RoHS, FDA සහතික සහිත සියළුම නිෂ්පාදන සමත් විය. අපගේම පර්යේෂණ හා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ පළපුරුදු ඉංජිනේරුවන් 30 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් සිටින අපට ODM සහ OEM කිරීමේ හැකියාව ඇත ශ්‍රවණාධාර නිෂ්පාදන.

CE වාර්තාව

ඇමුණුම 7 - ඊඑම්සී

BSCI

FDA

වෛද්‍ය සී

ශ්‍රවණාධාර බැටරි

IPX8 ජල ආරක්ෂිත