අපි BSCI, ISO13485, ISO9001, C-TPAT, SQP, CVS HEALTH යනාදී විගණනය සමත් වූ අතර CE, RoHS, FDA සහතික සහිත සියලුම නිෂ්පාදන සමත් විය. 30 පළපුරුදු ඉංජිනේරුවන්ට වඩා අපගේම පර්යේෂණ හා සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ අපට ODM සහ OEM ශ්‍රවණාධාර නිෂ්පාදන කිරීමට හැකියාව ඇත.

CE වාර්තාව

[tp_fancy_link title = ”ce-cert-for-jh-115-hearing-aids.pdf” link = ”https://www.jhhearingaids.com/media/pdf/ce-cert-for-jh-115-hearing- aids.pdf ”target =” ”style =” 1 ″ class = ”” download = ”” text_color = ”# 252525 ″ text_hover_color =” # cccccc ”background =” # ff214f ”]

ඇමුණුම 7 - EMC

[tp_fancy_link title = ”CE-20-7-1-JH-115-EMC-test-report.pdf” link = ”https://www.jhhearingaids.com/media/pdf/CE-20-7-1- JH-115-EMC-test-report.pdf ”target =” ”style =” 1 ″ class = ”” download = ”” text_color = ”# 252525 ″ text_hover_color =” # cccccc ”background =” # ff214f ”]

BSCI

. LTD.pdf ”target =” ”style =” 2018 ″ class = ”” download = ”” text_color = ”# 2018 ″ text_hover_color =” # cccccc ”background =” # ff1f ”]

FDA

[tp_fancy_link title = ”FDA-Registration-Service.pdf” IRC- සහතික කිරීම target = ”” style = ”1 ″ class =” ”download =” ”text_color =” # 252525 ″ text_hover_color = ”# cccccc” background = ”# ff214f”]

වෛද්‍ය සී

[tp_fancy_link title = ”Medical-CE.pdf” link = ”https://www.jhhearingaids.com/media/pdf/Medical-CE.pdf” target = ”” style = ”1 ″ class =” ”download =” ”Text_color =” # 252525 ″ text_hover_color = ”# cccccc” background = ”# ff214f”]

ශ්‍රවණාධාර බැටරි

[tp_fancy_link title = ”ශ්‍රවණ-ආධාරක-බැටරි-ප්‍රවාහනය-වාර්තාව. style = ”1 class =” ”download =” ”text_color =” # 252525 ″ text_hover_color = ”# cccccc” background = ”# ff214f”]

IPX8

[tp_fancy_link title = ”JH-D19-hearing-adis-IPX8-water-proof-test-report.pdf” link = ”https://www.jhhearingaids.com/media/pdf/JH-D19-hearing-adis- IPX8-water-proof-test-report.pdf ”target =” ”style =” 1 ″ class = ”” download = ”” text_color = ”# 252525 ″ text_hover_color =” # cccccc ”background =” # ff214f ”]