විවිධ සංයුක්ත චැනල්, ශබ්දය අඩු කිරීම: විශේෂාංග 4 සං signal ා සැකසුම් නාලිකා, සහ 4 ස්වාධීන සම්පීඩන නාලිකා සමඟ, එකතු කරන ලද ශබ්දය වෙන්වූ විශ්ලේෂණය, සැකසීම සහ පුනරාවර්තනය සඳහා විවිධ සංඛ්‍යාත කලාපවලට බෙදා ඇත. පසුබිම් ශබ්දය අඩු කිරීමට, ධ්වනි ප්‍රතිපෝෂණ අවලංගු කිරීමට. විවිධ වායුගෝල, සම්මත, ශබ්දය අඩු කිරීම සහ ටෙලි දඟර මාතයන් සඳහා විවිධ මාතයන් ඇත.

සියලු 2 ප්රතිඵල පෙන්වමින්

පැති තීරුව පෙන්වන්න